Lud. Z grenlandzkiej wyspy

Lud. Z grenlandzkiej wyspy

U pó?nocno-zachodnich wybrze?y najwi?kszej wyspy ?wiata le?y skalista wysepka o powierzchni dwunastu kilometrów kwadratowych, zamieszkana przez tysi?c trzysta osób. To tutaj znajduje si? najstarszy w Grenlandii dom dziecka, w którym Ilona Wi?niewska pracowa?a jako wolontariuszka przez trzy miesi?ce wiosn? 2017 roku. Pisz?c kolejny reporta? z Pó?nocy, chcia?a na co? si? prz U pó?nocno-zachodnich wybrze?y najwi?kszej wyspy ?wiata le?y skalista wysepka o powierzchni d...

DownloadRead Online
Title:Lud. Z grenlandzkiej wyspy
Author:Ilona Wiƛniewska
Rating:
Genres:Nonfiction
ISBN:838049721X
Edition Language:Polish
Format Type:Hardcover
Number of Pages:232 pages pages

Lud. Z grenlandzkiej wyspy Reviews

 • Katarzyna
  Sep 30, 2018
  ...
 • Beata
  Nov 28, 2018
  Bardzo ceni? ksi??ki Ilony Wi?niewskiej. Nie do??, ?e s? zawsze bardzo interesuj?ce, to jeszcze ?wietnie napisane. To kolejna opowie?? o Pó?nocy, tym razem o dalekiej Grenlandii. Czytaj?c "Lud", naprawd? przenios?am si? w tamten rejon i czu?am si? blisko przedstawia...
 • Karolina Kryspowicka
  Jan 13, 2019
  Jedna z tych najtrudniejszych... Boli Ci? dusza, jak czytasz, ale nie mo?esz przesta?. ...
 • Monika
  Jan 23, 2019
  ...
 • MichaƂ Jerzy
  Oct 09, 2018
  Inaczej wyobra?a?em sobie t? ksi??k?. To mia? by? reporta? o domu dziecka w Grenlandii, o problemach jego mieszka?ców, o ich marzeniach. Tymczasem ju? na wej?ciu s?yszymy: ?I pisz, ale nie o naszych dzieciach.? Wi?c o czym? O wszystkim, co dzieje si? wokó?, bo cho...
 • Tomek
  Oct 12, 2018
  Dobra, bardzo dobra ksi??ka, w której najwa?niejsze jest to co nie zosta?o napisane. Powoli i niepostrze?enie autorka dochodzi w opisie Grenlandii do g??bokich i uniwersalnych przemy?le? o ?yciu w ogóle. ...
 • Katika
  Feb 27, 2019
  "Lud" jest najbardziej przygn?biaj?c? i najmniej merytoryczn? ksi??k? Wi?niewskiej. Je?li kto? liczy na ksi??k? o Grenlandii lub o ?adnych zimowych widokach, to mo?e by? zawiedziony. "Lud" to tekst bardzo "odczuciowy" o ma?ej grenlandzkiej mie?cinie. O tym jak autorka...
 • Agnieszka Suliga
  Oct 10, 2018
  ...
 • Jakub ChorodeƄski
  Feb 14, 2019
  Kocham t? ksi??k? bezkrytycznie, H :) ...
 • sylviareads
  Sep 16, 2018
  ...
 • Bartek Twarowski
  Jan 05, 2019
  ...
 • MariannaInAfrica
  Aug 30, 2018
  Czuj? si? troch? zmia?d?ona t? ksi??k?. P?acz? w?a?ciwie (a to przy ksi??kach zdarza mi si? niezmiernie rzadko), g?ównie po przeczytaniu ostatniego akapitu, do którego z ca?ych si? stara?am si? nie zajrze? w trakcie lektury (autorka wspomnia?a o nim na spotkani...
 • MAGDALENA SWADĆčBA
  Apr 10, 2019
  ...
 • estel
  Feb 05, 2019
  ...
 • Renia
  Nov 08, 2018
  Po "Hen" i "Bia?e" przysz?a naturalna kolej na "Lud". Na bardzo ?wie?o, mam wra?enie, ?e to najlepszy z trzech reporta?y. Niezmienna oszcz?dno?? i jednocze?nie trafno?? s?owa wynosi autork? ponad przeci?tn?. (Nie)zwyk?a historia o (nie)zwyk?ej wyspie. Nietuzinkowy zm...
 • Monika
  Sep 14, 2018
  ...
 • Aleksander Zawalich
  Sep 13, 2018
  Spokojna i bardzo wyciszaj?ca ksi??ka na d?ugie wieczory. Reporta? jest napisany w przyjemnym stylu, trudno oderwa? si? od czytania. W ksi??ce, oprócz du?ej ilo?ci szczegó?ów, doceniam pi?kne zdj?cia, a tak?e odwag? autorki, ?eby pisa? o do?wiadczeniach trudnych. ...
 • Moniii
  Mar 10, 2019
  Kolejny, trzeci ju? reporta? Ilony Wi?niewskiej z dalekiej Pó?nocy. Tym razem wraz z autork? sp?dzamy trzy miesi?ce na malutkiej wyspie Uummannaq, po?o?onej u zachodnich wybrze?y Grenlandii. To tam w?a?nie Ilona Wi?niewska pracowa?a jako wolontariuszka w domu dziecka, po...
 • NerwSlowa
  Jan 19, 2019
  Jaki? to jest dobry reporta?! Taki, jaki najbardziej lubi? - jest w nim wszystko to, czego brakowa?o mi w "B?ocie s?odszym ni? miód. G?osy komunistycznej Albanii" Ma?gorzaty Rejmer. Mamy tutaj i (bardzo!) przejmuj?cy komentarz reporterki, jej spostrze?enia na temat tego, co...
 • Wiola Myszkowska
  Sep 12, 2018
  Za ka?dym razem porusza mnie to, jak pi?knie i empatycznie Ilona Wi?niewska potrafi pisa? zarówno o rzeczach dobrych, jak i strasznych. ...
 • Agata
  Oct 24, 2018
  Kraj, którego wi?kszo?? najpewniej nie odwiedzi, spo?eczno??, której wi?kszo?? zapewne nie zrozumie. Oto przedmiot wnikliwej obserwacji Ilony Wi?niewskiej, która z taktem i wra?liwo?ci? wchodzi w relacje z Grenlandczykami i Du?czykami zamieszkuj?cymi Uummannaq i okoli...
 • Monika Barrera
  Feb 15, 2019
  Dwie gwiazdki za tematyk?. Po "Hen" i ?Bia?e? oczekiwa?am kolejnego dobrego reporta?u a tymczasem wydaj? mi si? on tak napisany na si??, niezbyt trzymaj?cy si? ca?o?ci. Temat i miejsce naprawd? fascynuj?ce ale tym razem czego? tu zabrak?o. Dwie gwiazdki za te...
 • Joanna
  Oct 12, 2018
  o tym jak najbli?ej i najczulej pokaza? komu? dany region i opowiedzie? o nim s?owami jego mieszka?ców tak, aby czu? na d?ugo t? opowie?? zagi?te rogi od podró?y poci?gami i plama ju? nie bezdomnego psa, który za mocno cieszy? si? z mojego bycia tylko wzmacniaj?...
 • Monika M
  Dec 22, 2018
  Pani Ilona ma dar swobodnego pisania o wszystkim, nawet tematach bardzo trudnych. Ksi??ka przenosi czytelnika w ?wiat tak bardzo inny, ?e a? trudno uwierzy?, ?e mowa jest o wspó?czesnym ?wiecie. Bardzo polecam, nawet ludziom niezainteresowanym Grenlandi? (ja po przeczytaniu ...
 • Zapach Dnia
  Dec 29, 2018
  ...
 • Marta Edyta
  Jan 01, 2019
  ...
 • Ɓucja
  Jan 24, 2019
  ...
 • Jan
  Jan 06, 2019
  Zawiod?em si? tym reporta?em. Czytaj?c odnios?em wra?enie, ?e napisany jest jako? tak na si??, nieszczerze. Mo?e trzy miesi?ce to za ma?o czasu by nazbiera? wystarczaj?c? liczb? materia?ów? Nadrabianie tragedi? to moim zdaniem cios poni?ej pasa, jestem ciekaw czy r...
 • Bartosz
  Jan 07, 2019
  Wielka szkoda. To by?a d?ugo wyczekiwana ksi??ka, tak niewiele zosta?o napisane o tym kraju po polsku. Reporta? ten zawiód? mnie g?ównie nierzetelno?ci? i b??dami merytorycznymi. Od siedmiu lat jestem zafascynowany t? wysp?, a po wizycie na zachodnim wybrze?u przeczyta...
 • Magda_lena75
  Sep 09, 2018
  ...