Lud. Z grenlandzkiej wyspy

Lud. Z grenlandzkiej wyspy

U pó?nocno-zachodnich wybrze?y najwi?kszej wyspy ?wiata le?y skalista wysepka o powierzchni dwunastu kilometrów kwadratowych, zamieszkana przez tysi?c trzysta osób. To tutaj znajduje si? najstarszy w Grenlandii dom dziecka, w którym Ilona Wi?niewska pracowa?a jako wolontariuszka przez trzy miesi?ce wiosn? 2017 roku. Pisz?c kolejny reporta? z Pó?nocy, chcia?a na co? si? prz U pó?nocno-zachodnich wybrze?y najwi?kszej wyspy ?wiata le?y skalista wysepka o powierzchni d...

DownloadRead Online
Title:Lud. Z grenlandzkiej wyspy
Author:Ilona Wiƛniewska
Rating:
Genres:Nonfiction
ISBN:838049721X
Edition Language:Polish
Format Type:Hardcover

Lud. Z grenlandzkiej wyspy Reviews

 • Magdalena
  Sep 13, 2018
  ...
 • Katarzyna
  Sep 30, 2018
  ...
 • Beata
  Nov 28, 2018
  Bardzo ceni? ksi??ki Ilony Wi?niewskiej. Nie do??, ?e s? zawsze bardzo interesuj?ce, to jeszcze ?wietnie napisane. To kolejna opowie?? o Pó?nocy, tym razem o dalekiej Grenlandii. Czytaj?c "Lud", naprawd? przenios?am si? w tamten rejon i czu?am si? blisko przedstawia...
 • MichaƂ Jerzy
  Oct 09, 2018
  Inaczej wyobra?a?em sobie t? ksi??k?. To mia? by? reporta? o domu dziecka w Grenlandii, o problemach jego mieszka?ców, o ich marzeniach. Tymczasem ju? na wej?ciu s?yszymy: ?I pisz, ale nie o naszych dzieciach.? Wi?c o czym? O wszystkim, co dzieje si? wokó?, bo cho...
 • Kasia
  Sep 15, 2018
  ...
 • Tomek
  Oct 12, 2018
  Dobra, bardzo dobra ksi??ka, w której najwa?niejsze jest to co nie zosta?o napisane. Powoli i niepostrze?enie autorka dochodzi w opisie Grenlandii do g??bokich i uniwersalnych przemy?le? o ?yciu w ogóle. ...
 • Karolina Bubiel
  Oct 29, 2018
  ...
 • Esther
  Oct 29, 2018
  ...
 • Kasia Stanek
  Nov 11, 2018
  ...
 • Agnieszka Suliga
  Oct 10, 2018
  ...
 • Izabela Mizia
  Sep 28, 2018
  ...
 • sylviareads
  Sep 16, 2018
  ...
 • Agnieszka Grajcar
  Oct 16, 2018
  ...
 • Marta Poteraj
  Nov 01, 2018
  ...
 • jaikx
  Sep 23, 2018
  ...
 • MariannaInAfrica
  Aug 30, 2018
  Czuj? si? troch? zmia?d?ona t? ksi??k?. P?acz? w?a?ciwie (a to przy ksi??kach zdarza mi si? niezmiernie rzadko), g?ównie po przeczytaniu ostatniego akapitu, do którego z ca?ych si? stara?am si? nie zajrze? w trakcie lektury (autorka wspomnia?a o nim na spotkani...
 • Katka
  Sep 26, 2018
  ...
 • nieruchomo
  Oct 02, 2018
  ...
 • Renia
  Nov 08, 2018
  Po "Hen" i "Bia?e" przysz?a naturalna kolej na "Lud". Na bardzo ?wie?o, mam wra?enie, ?e to najlepszy z trzech reporta?y. Niezmienna oszcz?dno?? i jednocze?nie trafno?? s?owa wynosi autork? ponad przeci?tn?. (Nie)zwyk?a historia o (nie)zwyk?ej wyspie. Nietuzinkowy zm...
 • Monika
  Sep 14, 2018
  ...
 • Aleksander Zawalich
  Sep 13, 2018
  Spokojna i bardzo wyciszaj?ca ksi??ka na d?ugie wieczory. Reporta? jest napisany w przyjemnym stylu, trudno oderwa? si? od czytania. W ksi??ce, oprócz du?ej ilo?ci szczegó?ów, doceniam pi?kne zdj?cia, a tak?e odwag? autorki, ?eby pisa? o do?wiadczeniach trudnych. ...
 • Wiola Myszkowska
  Sep 12, 2018
  Za ka?dym razem porusza mnie to, jak pi?knie i empatycznie Ilona Wi?niewska potrafi pisa? zarówno o rzeczach dobrych, jak i strasznych. ...
 • Agata
  Oct 24, 2018
  Kraj, którego wi?kszo?? najpewniej nie odwiedzi, spo?eczno??, której wi?kszo?? zapewne nie zrozumie. Oto przedmiot wnikliwej obserwacji Ilony Wi?niewskiej, która z taktem i wra?liwo?ci? wchodzi w relacje z Grenlandczykami i Du?czykami zamieszkuj?cymi Uummannaq i okoli...
 • Adam
  Dec 08, 2018
  ...
 • Klaudia Szyma
  Nov 08, 2018
  ...
 • Klaudia Albercka
  Nov 23, 2018
  ...
 • Hanna
  Nov 12, 2018
  ...
 • Joanna
  Oct 12, 2018
  o tym jak najbli?ej i najczulej pokaza? komu? dany region i opowiedzie? o nim s?owami jego mieszka?ców tak, aby czu? na d?ugo t? opowie?? zagi?te rogi od podró?y poci?gami i plama ju? nie bezdomnego psa, który za mocno cieszy? si? z mojego bycia tylko wzmacniaj?...
 • Zuzia
  Nov 12, 2018
  ...
 • Magda_lena75
  Sep 09, 2018
  ...